Политика за защита на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

“Уиски БГ” ЕООД,

като взе предвид приетия на 27 април 2016г. Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО, наричан по-нататък “Общ регламент за защита на данните” или “Регламента”
и в съответствие с факта, че Регламентът е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки на Европейския съюз
и в съответствие с националното законодателство и приетите добри практики в областта на защитата на личните данни
и като има предвид, че:
защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни е основно право

Прие настоящата ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ на 24.05.2018 г., която има за цел да информира физическите лица (клиенти, доставчици, потребители на сайт, бизнес партньори и други) за целите на обработване на личните данни, получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните, принципите, които се спазват при обработването на лични данни, както и за реда за упражняване на правата на субектите на лични данни.

I. Общи положения

“Уиски БГ” ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписвания с EИK: BG205528007, със седалище и адрес на управление:София, бул. Македония 15а, наричано по-нататък „Дружеството“.

Дружеството само определя целите и средствата за обработване на лични данни и в този смисъл се явява Администратор на лични данни по чл. 4, т. 7 от Регламента.
При събирането и обработването на лични данни Дружеството спазва закони и нормативни правила, които разпореждат как да бъдат извършвани действията по събиране и обработка на лични данни, както и какви гаранции за защита на личните данни да бъдат приложени. Нормативната уредба включва, но не се ограничава до Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 679/2016), Кодекса на труда, Закона за защита на личните данни, Закона за счетоводството, Закона за електронната търговия, Закона за защита на потребителите, Закона за електронните съобщения, както и издадените въз основа на тях подзаконови нормативни актове.
Дружеството защитава личните данни, като прилага всички подходящи технически и организационни мерки, с които разполага, за да не допуска неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.
Тази политика се прилага за всички системи, хора и процеси, които изграждат информационната система на Дружеството.

II. Използвани термини и дефиниции.

По смисъла на настоящата Политика и съгласно Регламента:

1. „Лични данни“ са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“);

2. „Субект на данни“ е физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

3. „Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

4. „Администратор на лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка.

5. „Обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора.

6. „Получател“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за „получатели“; обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването.

7. „Съгласие на субекта на данните“ означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени.

8. „Регистър с лични данни“ означава всеки структуриран набор от лични данни, достъпът до които се осъществява съгласно определени критерии, независимо дали е централизиран, децентрализиран или разпределен съгласно функционален или географски принцип.

9. „Нарушение на сигурността на лични данни“ означава нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин.

10. „Надзорен орган“ означава независим публичен орган, създаден от държава членка съгласно член 51 от Регламента, който е отговорен за наблюдението на прилагането на Регламента, за да се защитят основните права и свободи на физическите лица във връзка с обработването и да се улесни свободното движение на личните данни в рамките на Съюза. В Република България този надзорен орган е Комисия за защита на личните данни с контакти: гр.София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел. 02/91-53-518, електронна поща: kzld@cpdp.bg

III. Лични данни, обработвани в Дружеството

Дружеството като администратор обработва лични данни, предоставени от физическите лица, за които се отнасят данните, във връзка със:

• създаване на профил за използване на услугата – целта е идентифициране на лицето, за да му бъде предоставена услугата;
• обработка на плащане за услуга и счетоводно отчитане – целта е осигуряване на възможност за извършване на плащане и водене на счетоводството;
• обработка на поръчка на стока – целта е приемане на поръчка и доставка на стоката от електронен магазин до краен клиент;
• Преддоговорни отношения и сключване на договори с клиенти, доставчици на услуги, партньори
• В изпълнение на законови задължения съгласно българското законодателство
• На основание на съгласие на субектите на данни (при отправяне на запитване; при изпращане на бюлетин; при регистрация на профил; при обработване на специални категории данни)
• за защита на легитимни интереси (при събиране на информация за предпочитания с цел персонализиране на услуги)
• от публично достъпни регистри, например Търговски регистър;

Категории лични данни, които се обработват от администратора, са данни за:

• физическа идентичност: имена
• контакт: адрес, телефон, e-mail;
• икономическа идентичност: банкова информация;
• Cookies; IP адреси.

Категории субекти, чиито лични данни се обработват:

• Клиенти, потребители на уебсайта на дружеството;
• Доставчици на услуги, партньори (в случай, че са физически лица);

IV. Обработване на лични данни.

Като администратор на лични данни, Дружеството обработва лични данни чрез съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на личните данни с автоматични или други неавтоматични средства, събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване, при спазване на следните принципи:

1. Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност
Дружеството обработва личните данни законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субектите на данни.

2. Ограничение на целите
Дружеството събира личните данни за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.
Целите, за които дружеството събира лични данни са:

3. Свеждане на данните до минимум
Личните данни трябва да бъдат подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват. По възможност Дружеството прилага анонимизация или псевдонимизация на личните данни, за да ограничи рисковете за субектите на данни.

4. Точност и актуалност
Личните данни трябва да са точни и при необходимост да бъдат поддържани в актуален вид. Дружеството предприема всички разумни мерки, за да гарантира своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се имат предвид целите, за които те се обработват.

5. Ограничение на съхранението
Дружеството съхранява личните данни във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни.

6. Цялостност и поверителност
Дружеството обработва личните данни по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

7. Отчетност
Дружеството носи отговорност и е в състояние да докаже спазването на всички принципи на Регламента, приети и с настоящата Политика.
Дружеството гарантира, че отговаря на всички тези принципи както при обработването на лични данни, което извършва в момента, така и като част от въвеждането на нови средства за обработване, като например нови информационни системи.
Дружеството обработва личните данни самостоятелно или чрез възлагане на обработващи данните, като определя целите и обемът на задълженията, възложени от администратора на обработващия данните, при наличие на релевантно правно основание, съгласно изискванията на Регламента и съобразявайки се с националното законодателство.
Обработващи от името на Дружеството се явяват например доставчици на компютърен софтуер, компании за маркетинг и рекламни кампании, компании за обработка на плащания, чиито права и задължения, във връзка с обработването на лични данни на физически лица, са надлежно регламентирани.
V. Цел на обработката на лични данни.

Обработката на данни е в следствие на изпълнение на нормативно установени задължения на администратора на лични данни, произтичащи от изискванията на законодателството, регламентиращо дейността по финансово-счетоводната дейност, установяване на трайни търговски взаимоотношения, предоставяне на услуги на клиенти.
Обработването на лични данни от дружеството е допустимо освен в случаите, когато е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение на администратора на лични данни, така и когато физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие или обработването е необходимо за изпълнение на задължения по договор, по който физическото лице, за което се отнасят данните, е страна, както и за действия, предхождащи сключването на договор и предприети по искане на лицето, както и за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна.

VI. Използването на личните данни за друга цел (освен първоначалната)

Дружеството декларира, че личните данни се обработват само за целите, за които първоначално са били събрани. В случай че възникне необходимост събраните данни да се обработват за друга цел, Дружеството ще направи индивидуална преценка за съвместимостта на целите за всеки един конкретен случай, както и ако е необходимо, ще потърси съгласието на своите субекти на данни в ясна и кратка форма.

VII. Обработване на лични данни на основание „съгласие“ на субекта на данни.

Дружеството спазва всички изисквания на Регламента за личните данни, събирани и обработвани на правно основание съгласие на субекта на данни. По-конкретно за случаите, в които съгласието е необходимо, например събирането на данни през регистрационни форми на сайта, изпращане на информационни бюлетини, в някои случаи на обработване на специални категории данни, Дружеството спазва изискванията и условията за неговото изрично получаване, а именно:

1. Дружеството е осигурило възможност на субекта на данните да предостави по електронен път съгласието си за обработка на личните данни чрез регистрационна форма, която осигурява механизми за изрично изразяване на съгласието с всяка една отделна цел на обработка на данните.
2. Формата за предоставяне на съгласие осигурява достъп до информация относно правата на субекта на данните във връзка с обработката на личните му данни (Политиката за защита на личните данни). Тази информация се предоставя чрез поставяне на видимо място в регистрационната форма на уебсайта.
3. Субектът на данните изразява съгласието си за събиране и обработване на данните му за конкретно посочените цели изрично чрез натискане на бутон или чекбокс (check box) в регистрационната форма на дружеството. Изключена е функцията за автоматично съгласие или за съгласие по подразбиране.

VIII. Разкриване на лични данни

Дружеството, като администратор на лични данни има право да разкрие обработваните лични данни само на следните категории лица:

1. физически лица, за които се отнасят данните;
2. лица, за които правото на достъп е предвидено в нормативен акт
3. лица, за които правото произтича по силата на договор

IX. Права на субектите на данни

Физическите лица, чиито лични данни се обработват имат следните права:

1. Право на информираност, относно данните, които идентифицират администратора и координатите за връзка с него, и когато е приложимо, тези на представителя на администратора, целите на обработването на личните данни, както и правното основание за обработването, законните интереси на администратора, в случай, че обработването се извършва на това основание, получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните, задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им, срока, за който ще се съхраняват личните данни, съществуването на право да се изиска от администратора достъп до, коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани със субекта на данните, или право да се направи възражение срещу обработването, както и правото на преносимост на данните, правото на жалба до надзорен орган.

2. Право на достъп до отнасящи се до физическото лице данни.

3. Право на коригиране на неточни лични данни, свързани с физическото лице.

4. Право на изтриване (право “да бъдеш забравен”) на свързаните с физическото лице лични данни при спазване на изискванията на чл.17 от Регламента.

5. Право на ограничаване на обработването на данните, свързани с физическото лице при спазване на изискванията на чл.18 от Регламента.

6. Право на преносимост на данните в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и прехвърляне на тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени.

7. Право на възражение. Субектът на данните има право, по всяко време и на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до него, което се основава на задача от обществен интерес, упражняване на официално правомощие или на легитимен интерес, включително профилиране, основаващо се на посочените основания. Администраторът прекратява обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

8. Право на жалба до надзорния орган.

X. Ред за упражняване на права.

Физическите лица, упражняват правата си, като подават писмено заявление (включително чрез електронни средства), както и устно (по телефона или на място в офиса) до дружеството, съдържащо минимум следната информация:
1. име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;
2. описание на искането;
3. до кои лични данни се отнася искането;
4. предпочитана форма за предоставяне на информацията;
5. подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.
Искането може да бъде подадено и по електронен път.

Подаването на заявление е безплатно.

XI. Трансфер на лични данни

Дружеството се задължава предаването на лични данни, които се обработват или са предназначени за обработване след предаването на трета държава или на международна организация, да се осъществява само при условие, че са спазени разпоредбите на Регламента, включително във връзка с последващи предавания на лични данни от третата държава или от международната организация на друга трета държава или на друга международна организация, за да се осигури необходимото нивото на защита на физическите лица по Регламента и те да не бъдат изложени на риск.

XIII. Мерки за защита на личните данни на етапа на проектирането

Дружеството приема принципа за защита на личните данни на етапа на проектирането и гарантира, че определянето, планирането и изграждането на всички нови или значителната промяна на вече съществуващи системи, които събират или обработват лични данни, ще бъдат обект на надлежна преценка, свързана със защитата на личните данни.

XIV. Уведомления и съобщения при нарушение на сигурността на личните данни

Политиката на дружеството е да се спазват принципите на добросъвестност и пропорционалност, когато се обсъжда какви действия да бъдат предприети, за да се информират засегнатите страни при нарушение на сигурността на личните данни. В съответствие с Регламента, когато е налице нарушение, което може да доведе до риск за правата и свободите на физическите лица, дружеството ще информира надзорния орган в рамките на 72 часа от узнаване на нарушението от страна на дружеството.

XV. Отговорност.

Всички лица, заети по трудов или граждански договор при администратора, както и изрично оправомощените от него лица, обработващи лични данни, са длъжни да спазват настоящата Политика за защита на личните данни и предвиденото в същата, както и всички други законови и подзаконови нормативни актове в Република България, касаещи защитата на личните данни на физическите лица.

Настоящата политика е приета от Стефан Симеонов – собственик и управител на Дружеството, на 24.05.2018 г.
Подлежи на преглед и актуализация най-малко веднъж годишно, както и при промени в приложимото законодателство.

Количка
Вход

Нямате регистрация?

Имате ли 18 години?

Трябва да имате навършени 18 години, за да продължите към нашия магазин. Моля, потвърдете възрастта си, за да влезете.

Достъпът ограничен

Съжаляваме, но достъпът ви е ограничен. Заповядайте като навършите пълнолетие.

Имам 18 години Под 18 години съм
Магазин
0 Желани
0 items Количка
Моят профил